Kasida u slavu Poslanika Muhammeda, a.s.

U povodu Rebī'u-l-evvela, mjeseca rođenja Allahova poslanika i miljenika, Prvog učača Kur'ana, Muhammeda, a.s., donosimo vam prijevod predivne kaside Es-subhu bedā min tal'atihī (الصبح بدا من طلعته):

 Pročitaj više

Ishodišta harfova i značenje ajetā

Autor u tekstu na zanimljiv način iznosi i obrazlaže značenja pojedinih ajeta kroz prizmu ishodišta harfova pozivajući se pri tome na mišljenja nekoliko eminentnih mufessira iz klasičnog perioda, ali i mišljenja profesora iz savremenog doba.

 Pročitaj više

Sura El-'Ādijāt / "Bojni konji"

Tumačenje sure El-'Ādijāt / "Bojni konji" prema mišljenju Muhameda Asada (1900-1992), jednog od najutjecajnijih muslimana XX vijeka. Citirano iz njegovog poznatog komentara "Poruka Kur'ana", a koje se nalazi u prijevodu na bosanski jezik u izdavaštvu izdavačke kuće "El-Kalem".

 Pročitaj više