Vrijednosti učenja Kur'ana i Kultura ponašanja hafiza Kur'ana

Dostupno: Ne

Cijena: 10 KM Naruči knjigu

Autori: Ibn-Tejmijje (Vrijednosti učenja Kur'ana) i

El-Adžurri (Kultura ponašanja hafiza Kur'ana)

S arapskog preveo: Armin Abaza

Izdavač: Centar za učenje Kur'ana i Karađoz-begova medresa

Broj stranica: 112 (A5 format)


Riječ prevodioca

U sklopu izdavačke djelatnosti Centra za učenje Kur'ana ovog puta čitaocima nudimo dva djela, po formi mala, ali po sadržaju dragocjena, po vremenu nastanka klasična, ali po aktuelnosti njihove poruke svevremena. Riječ je o traktatima šejhul-islama Ibn-Tejmijje Vrijednosti učenja Kur'ana (Ka'ide fi fedailil-Kur'an) i šejha El-Adžurrija Kultura ponašanja hafiza Kur'ana (Ahlaku ehlil-Kur'an). Odlučili smo se da našoj javnosti učinimo dostupnim upravo ovo štivo, budući da broj onih koji među njima znaju učiti Kur'an iz dana u dan raste, a, konzekventno tome, raste i broj hafiza Kur'ana te se literatura ove vrste nameće kao itekako potrebna.

Tematika obaju djela privlačila je pažnju mnogih velikih islamskih učenjaka, što dovoljno govori o njenoj težini i značaju. O vrijednostima učenja Kur'ana i ponašanju učača Kur'ana općenito, a hafiza Kur'ana posebno, pisali su, između ostalih, Ebu-Ubejd El-Kasim b. Selam, En-Nesai, El-Ferjani, Ibn-Kesir i En-Nevevi. Djelo posljednjeg spomenutog učenjaka pod nazivom Adabi učenja Kur'ana (Et-Tibjanu fi adabi hameletil-Kur'an), za koje mnogi kažu da je najbolje djelo napisano iz ove oblasti, bh. muslimani mogu čitati i na bosanskom jeziku. Pored njega, na bosanski je preveden dio  El-Gazalijevog Ihjaa, koji tretira istu oblast, pod naslovom Tajne učenja Kur'ana (Kitabu esrari tilavetil-Kur'an), te djelo dr. Enesa KerzunaPristup Kur'anu (Ve rettilil-Kur'ane tertila). Prijevodom ovih dvaju klasika literatura iz ove oblasti značajno je obogaćena i osvježena.

Ukratko, autor prve knjige imao je namjeru, kao i svi oni koji su prije i poslije njega pisali na istu temu, motivirati vjernika da što više uči Kur'an, a autor druge knjige govori o kulturi ponašanja jednog učača/hafiza Kur'ana, posebno tokom učenja ili podučavanja Kur'anu. Međutim, ideja koju su obojica, čini mi se, posebno željela naglasiti kroz svoja djela jest efektivno čitanje Kur'ana. Naime, Kur'an je objavljen da bi bio putokaz čovjeku kroz život na ovom svijetu, a da bi bio takav, čovjek mora, prije svega, razumjeti njegovu poruku, a da bi je razumio, mora ga čitati ili, tačnije, mora ga znati čitati. Da bi naše čitanje/recitiranje Kur'ana bilo efektivno i da bi ostavilo traga na našim srcima, moramo ga čitati onako kako je Uzvišeni naredio u Kur'anu: "Uči Kur'an pažljivo" (El-Muzzemmil, 4) i kako je preneseno od našeg Poslanika, s. a. v. s (Ummu-Seleme je opisala da je Poslanikovo recitiranje Kur'ana bilomufessere, tj. razgovijetno, slovo po slovo, riječ po riječ), jer tek s takvim načinom čitanja Kur'ana čovjek ima dovoljno vremena razmišljati o njegovom sadržaju i porukama. Ibn-Mes'ud je govorio: "Ne čitajte Kur'an brzo kao neku pjesmu, već zastanite nad njegovim čudima i pokrenite njime srca. Nemojte dozvoliti da vam jedini cilj bude kraj sure." Ovo je samo jedna od brojnih mudrih i inspirativnih izreka spomenutih u ovim djelima koje potvrđuju prethodno rečeno. A ono što nam najviše pomaže da naše čitanje Kur'ana učinimo efektivnim jeste da ga čitamo prema pravilima ili po tedžvidu. I upravo je zbog toga izučavanje i primjena tedžvidskih pravila stroga obaveza za svakog učača Kur'ana koji ih ima mogućnost naučiti i koji ih je kadar primijeniti.

Dakle, naša je obaveza da poštujemo i čuvamo formu učenja Kur'ana koja je, evo već stoljećima, brižno prenošena sa generacije na generaciju, budući da mi muslimani vjerujemo da je takvu formu učenja Kur'ana Poslanik, s. a. v. s, preuzeo/naučio od Džibrila, a Džibril od Allaha. Međutim, ta forma ne smije postati cilj. Ona jest i uvijek treba biti sredstvo, naš put do otkrivanja značenja i poruka kur'anskih ajeta. Zato obaveza svih muallima i muhaffiza jeste da, prije svega, uče svoje učenike kako da se odnose prema Kur'anu, kako da razmišljaju o njegovim ajetima i porukama i kako da žive Kur'an. Zato smatram da bi se ova dva djela trebala naći u privatnoj biblioteci svakog učača i hafiza Kur'ana.

Značajan dio građe obaju djela čine hadisi i eseri, odnosno izreke Poslanika i učenjaka prvih generacija. Autori su skoro za svaku predaju navodili i lanac prenosilaca (sened). Međutim, smatrao sam da za većinu naših čitalaca ti senedi nemaju nikakvu praktičnu korist, te sam ih zbog toga u prijevodu izostavio. Oni koji su sposobni proučavati senede mogu se obratiti na originale na arapskom jeziku. To znači da su ispušteni i svi hadisi koje su autori ponavljali zbog neke dodatne informacije u senedu.

I na kraju, molim Allaha da nas učini od onih koji Kur'an slušaju i slijede ono najljepše u njemu, da učini Kur'an proljećem naših srca i svjetlom u našim prsima.


Želite naručiti knjigu? Popunite formu ispod.